Algemene Voorwaarden

1. Inleiding

Wij zijn Stichting Diabeweeg. Stichting Diabeweeg (“Diabeweeg”, “wij”, “ons”) heeft als doel om jongeren met diabetes mellitus type 1 (“diabetes type 1”) meer te laten bewegen en met elkaar in contact te brengen om hun kwaliteit van leven te verbeteren. Om dat doel te realiseren heeft Diabeweeg een mobiele applicatie ontwikkeld, de Diabeweeg App. Via de Diabeweeg App wil Diabeweeg kinderen met diabetes type 1 stimuleren om samen met vriendjes en vriendinnetjes meer te bewegen.

Wij stellen onze Diabeweeg App en onze website ter beschikking tegen bepaalde voorwaarden. In deze voorwaarden leggen we je uit welke voorwaarden van toepassing zijn als je de Diabeweeg App en/of onze website (https://diabeweeg.nl/, hierna: de website) gebruikt. Zo leggen we in deze voorwaarden vast onder welke voorwaarden je de Diabeweeg App en/of onze website mag gebruiken, wat je niet mag doen, wat je mag verwachten van de beveiligingsmaatregelen, wie de eigenaar is van de Diabeweeg App en de website, dat onze aansprakelijkheid beperkt is en wat we afspreken over het oplossen van eventuele geschillen. Lees deze voorwaarden goed door, want door de Diabeweeg App en/of onze website te gebruiken, ga je akkoord met deze voorwaarden. Daarnaast geef je in de Diabeweeg App vóór het aanmaken van het account aan dat je akkoord gaat met deze voorwaarden. Deze voorwaarden blijven daarmee van toepassing zolang je de Diabeweeg App en/of onze website gebruikt.

Deze voorwaarden gelden tussen jou en Stichting Diabeweeg, gevestigd te Eksterstraat 16, 1742 ES in Schagen (KvK-nummer: 78287928).

2. Deze voorwaarden

2.1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing wanneer jij gebruik maakt van de Diabeweeg App en de website.

2.2.  Jouw voorwaarden zijn niet van toepassing.

2.3.  Wanneer Diabeweeg een dienst van een derde aan jou ter beschikking stelt, dan zijn de voorwaarden van die derde van toepassing. Dit is alleen het geval als de toepasselijkheid van die voorwaarden door Diabeweeg aan jou zijn medegedeeld en jou de mogelijkheid is geboden om kennis te nemen van die voorwaarden.

2.4.  Wanneer de voorwaarden van derden tussen jou en Diabeweeg toch niet gelden en daardoor niet van toepassing zijn, dan zijn de voorwaarden van Diabeweeg van toepassing.

2.5.  Wanneer één van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de andere voorwaarden wel van toepassing.

2.6.  In geval van tegenstrijdigheid van tussen partijen gemaakte afspraken, dan geldt wat is bepaald in deze voorwaarden, tenzij partijen schriftelijk en onder verwijzing naar deze voorwaarden daarvan zijn afgeweken.

3. Gebruiksrecht en gebruiksbeperkingen

3.1.  Diabeweeg stelt aan jou de Diabeweeg App en de website voor normaal gebruik ter beschikking. Je mag het recht tot gebruik van de Diabeweeg App en/of de website niet overdragen en niet verpanden.

3.2.  Je gebruiksrecht strekt zich uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode van de Diabeweeg App en/of de website, niet tot de broncode daarvan. De broncode van de Diabeweeg App en/of de website en de bij de ontwikkeling van de Diabeweeg App en/of de website gemaakte technische documentatie worden niet aan jou ter beschikking gesteld, ook niet wanneer je daarvoor een financiële vergoeding wil betalen.

3.3.  Jij zal de overeengekomen beperkingen op het recht tot gebruik van de Diabeweeg App en/of de website stipt naleven.

3.4.  Jij mag de Diabeweeg App en/of de website alleen voor jezelf gebruiken.

3.5.  De Diabeweeg App en/of de website zijn geen medisch hulpmiddel.

3.6.  Je mag de Diabeweeg App en/of de website en de bijbehorende codes niet verkopen of verhuren. Ook mag je een derde geen toegang geven tot de Diabeweeg App en/of de website of de Diabeweeg App en/of de website bij een derde ter hosting onderbrengen.

3.7.  Je zult altijd je medewerking verlenen wanneer Diabeweeg onderzoek doet naar de naleving van de gebruiksregels.

3.8.  Diabeweeg is niet verplicht tot onderhoud van de Diabeweeg App en/of de website en/of het verlenen van ondersteuning aan jou.

4. Privacy- en gegevensverwerking

4.1.  Wil je meer weten over de verwerking van jouw persoonsgegevens via onze website? Zie daarvoor de Privacyverklaring. Wil je meer weten over de verwerking van jouw persoonsgegevens via de Diabeweeg App? Zie daarvoor de Privacyverklaring App. Bepaalde gegevens, zoals accountgegevens, gebruiksgegevens en correspondentiegegevens verwerken wij zodat we de Diabeweeg App en/of de website aan jou kunnen aanbieden en je daar gebruik van kunt maken.

4.2.  Jij bent verantwoordelijk voor de gegevens die je ons verstrekt. We verwachten dat de gegevens die jij verstrekt, kloppen en accuraat zijn. Jij zorgt ervoor dat Diabeweeg geen problemen krijgt van mensen waarvan jij de persoonsgegevens hebt verstrekt. Als dat het geval is, en Diabeweeg wordt daardoor aangeklaagd, zal je alle kosten die Diabeweeg maakt vergoeden. Dit geldt niet als je kan bewijzen dat de problemen door Diabeweeg zijn veroorzaakt.

4.3.  Jij zorgt ervoor dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Jij vrijwaart Diabeweeg tegen elke rechtsvordering van een derde die te maken heeft met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

4.4.  Indien Diabeweeg op grond van een verzoek of bevel van een overheidsinstantie werkzaamheden verricht met jouw gegevens, kan het zo zijn dat jij dit moet betalen.

4.5. In de Privacyverklaring van de website en de Privacyverklaring van de App staat ook welke derde partijen Diabeweeg gebruikt ten behoeve van de verwerking van jouw persoonsgegevens voor het gebruik van de website en/of de App.

5. Beveiliging

5.1.  Diabeweeg belooft niet dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is, maar deze zal wel adequaat zijn.

5.2.  Diabeweeg mag de beveiligingsmaatregelen aanpassen als dit noodzakelijk is vanwege veranderende omstandigheden.

5.3.  Jij moet je systemen ook goed beveiligen en beveiligd houden.

5.4.  Diabeweeg kan jou aanwijzingen geven over de beveiliging. Als je deze niet opvolgt, dan is Diabeweeg niet aansprakelijk voor de schade die daardoor mocht ontstaan.

5.5.  Het is Diabeweeg steeds toegestaan technische en organisatorische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden en websites. Jij mag deze technische voorzieningen niet (laten) verwijderen.

5.6.  Indien wij een beveiligingsincident ontdekken, zullen wij dat – als we daartoe wettelijk verplicht zijn – aan jou melden.

6. Intellectuele eigendom

6.1.  Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Diabeweeg App en/of website, zijn van Diabeweeg of haar licentiegevers. Jij mag ze alleen gebruiken zoals staat omschreven in deze voorwaarden. Je recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, je kunt het niet als onderpand gebruiken en je mag het niet iemand anders laten gebruiken.

6.2.  Wanneer Diabeweeg een recht van intellectuele eigendom wil overdragen, kan dat alleen schriftelijk en uitdrukkelijk worden gedaan. Als partijen schriftelijk afspreken dat een recht van intellectuele eigendom over zal gaan, dan mag Diabeweeg de onderdelen, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, protocollen en standaarden, voor andere doeleinden gebruiken. Dit geldt ook voor ideeën en programmeertalen die zijn gebruikt bij het maken van de app. Bovendien verandert het doorgeven van een recht van intellectuele eigendom niks aan het recht van Diabeweeg om voor zichzelf of voor iemand anders dingen te maken die lijken op wat ze voor jou hebben gemaakt.

6.3.  Jij mag geen tekens of labels die aangeven dat iets geheim is, of die gaan over auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de Diabeweeg App en/of de website, databestanden, apparatuur of materialen verwijderen of veranderen.

6.4.  Diabeweeg belooft jou te beschermen tegen claims van anderen die stellen dat de Diabeweeg App en/of website inbreuk maken op hun intellectuele eigendomsrechten. Dit geldt alleen als je Diabeweeg meteen schriftelijk op de hoogte stelt van de claim en Diabeweeg het laat afhandelen. Je moet Diabeweeg dan ook de nodige informatie geven en meewerken om zich tegen deze claims te verdedigen. Deze belofte geldt niet als de inbreuk te maken heeft met (i) werken of materialen die jij aan Diabeweeg hebt gegeven om te gebruiken, of (ii) wijzigingen die jij zonder schriftelijke toestemming van Diabeweeg in de Diabeweeg App en/of website hebt aangebracht. Als het juridisch vaststaat dat de Diabeweeg App inbreuk maakt op iemand

anders zijn intellectuele eigendomsrechten, of als Diabeweeg denkt dat er een grote kans is dat dit zo is, zal Diabeweeg ervoor zorgen dat jij de programmatuur kunt blijven gebruiken. Verder is Diabeweeg niet verplicht om je op andere manieren te beschermen tegen claims over inbreuken op intellectuele eigendomsrechten.

6.5.  Jij moet ervoor zorgen dat er geen rechten van derden zich verzetten bij de materialen en programma’s die jij aan Diabeweeg geeft. Dit betekent dat je geen materialen of programma’s mag geven die van iemand anders zijn zonder toestemming. Als er toch problemen komen, bijvoorbeeld omdat iemand zegt dat ze hun materialen of programma’s zonder toestemming gebruiken, dan moet je Diabeweeg behoeden tegen deze problemen en de kosten die Diabeweeg hiervoor maakt, vergoeden.

6.6.  Diabeweeg is niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit schriftelijk met jou is overeengekomen.

6.7.  Diabeweeg mag het beeldmerk of het logo van jou gebruiken in haar externe communicatie. Jouw naam gebruiken we alleen in onze externe communicatie, als daarvoor een geldige grondslag is.

7. De aansprakelijkheid

7.1.  Als Diabeweeg een fout maakt of iets niet goed doet volgens de afspraak die we hebben gemaakt in deze voorwaarden, hoeft Diabeweeg alleen maar de schade te betalen zoals in dit artikel staat.

7.2.  Nooit zal de vergoeding van schade meer dan € 1.000 (duizend euro) bedragen.

7.3.  Indirecte schade, gevolgschade en schade als gevolg van aanspraken op jou zijn uitgesloten. Ook de schade verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten is uitgesloten.

7.4.  De voorwaarden in artikel 7.2 en 7.3 veranderen niets aan de andere voorwaarden die gaan over wat Diabeweeg wel en niet moet betalen als er iets fout gaat. Al die regels blijven gewoon gelden.

7.5.  De in artikel 7.2 tot en met 7.4 bedoelde voorwaarden gelden niet wanneer de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid Diabeweeg.

7.6.  Tenzij Diabeweeg blijvend niet in staat is om zijn belofte na te komen (en nakoming is blijvend onmogelijk), is Diabeweeg alleen aansprakelijk voor een fout in de nakoming van een overeenkomst als jij Diabeweeg schriftelijk op de hoogte stelt van deze fout via een ingebrekestelling en Diabeweeg ook na een redelijke termijn nog steeds niet aan zijn verplichtingen voldoet.

7.7.  Jij zorgt ervoor dat Diabeweeg niet wordt aangeklaagd als er iets mis is met een product dat je aan iemand anders hebt gegeven. Als dat wel het geval is, dan moet je de kosten die Diabeweeg maakt, vergoeden. Tenzij je kunt bewijzen dat het probleem is veroorzaakt door iets wat Diabeweeg heeft geleverd.

7.8.  De voorwaarden uit dit artikel, en ook alle andere regels waarin staat dat we niet aansprakelijk zijn, gelden ook voor alle andere mensen of bedrijven die Diabeweeg helpen bij het uitvoeren van onze afspraken.

8. Overmacht

8.1. Als er iets onverwachts gebeurt waardoor we onze afspraken niet kunnen nakomen, zoals bijvoorbeeld een natuurramp, dan zijn we daarvoor niet verantwoordelijk. Dit heet overmacht. Voorbeelden zijn als leveranciers niet aan hun verplichtingen voldoen, of als er andere problemen zijn zoals elektriciteitsuitval, internetstoringen, of zelfs oorlog of terrorisme. Ook overheidsmaatregelen, overige storingen, (cyber)crime, (cyber)vandalisme en algemene vervoersproblemen vallen hieronder.

9. Overdracht van rechten en plichten

9.1.  Jij mag de rechten en verplichtingen die je op grond van een overeenkomst hebt niet aan iemand anders verkopen, overdragen of verpanden.

9.2.  Diabeweeg mag het recht om betalingen te ontvangen verkopen, overdragen of gebruiken als onderpand.

10. Toepasselijk recht en geschillen

10.1.  DeovereenkomstentussenDiabeweegenjouwordengeregeldNederlandsrecht.HetWeens Koopverdrag van 1980 is niet van toepassing.

10.2.  AllegeschillendieontstaandoordeafsprakentussenjouenDiabeweegwordenopgelostdoor de rechtbank van jouw woonplaats.

10.3.  Alsereengeschilontstaatoverdeovereenkomstenditbinnendebevoegdheidvande Nederlandse kantonrechter valt, dan kan elk van de partijen ervoor kiezen om het geschil voor te leggen aan een rechtbank in Nederland. Als een van de partijen het geschil bij de rechtbank aanhangig maakt volgens deze regeling, dan behandelt en beslist de kantonrechter van die rechtbank over de zaak.

11. Overig

11.1.  Dezealgemenevoorwaardenzijnopgesteldop5juni2024.Diabeweegkandevoorwaarden veranderen door jou op de hoogte te stellen via de website en de Diabeweeg App. Deze veranderingen zijn niet van toepassing op problemen die zijn ontstaan vóór de datum waarop de nieuwe voorwaarden zijn geplaatst. Als je de diensten van Diabeweeg blijft gebruiken nadat de veranderingen zijn geplaatst, betekent dit dat je akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden. Als je het niet eens bent met de veranderingen, moet je stoppen met het gebruik van de app en of website van Diabeweeg.

11.2.  AlsDiabeweegopeenbepaaldmomentervoorkiestomnietmeteengebruiktemakenvaneen of meer rechten die haar volgens deze voorwaarden toekomen, betekent dit niet dat ze afstand doet van dat recht.