Privacy- en cookiebeleid App

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING Samenvatting van de verklaring in kindertaal

Wie maakt de Diabeweeg App?

Wij zijn Stichting Diabeweeg. Stichting Diabeweeg wil kinderen met diabetes meer laten bewegen en met elkaar in contact brengen om hun leven beter en gezonder te maken. Daarom hebben wij de Diabeweeg App ontwikkeld. Die App helpt kinderen om meer te bewegen samen met vriendjes en vriendinnetjes.

Welke gegevens verzamelen wij over jou en waarom?

 • Om de Diabeweeg App te kunnen gebruiken moet je een account aanmaken met je naam en e- mailadres en geboortedatum. Ook houden wij bij het aanmaken van een account bij of je diabetes hebt en welk type diabetes.

 • Om mee te kunnen doen aan de challenges in de App houden wij ook bij wanneer je een challenge doet, hoeveel punten je daarvoor krijgt en welk level je behaalt. Als je wil, kan je in de App ook bijhouden wat je bloedglucosewaardes zijn.

 • Om te meten of de App goed werkt en om te kijken hoe we de App beter kunnen maken, gebruiken we gegevens over jouw gebruik van de App.

 • Om met jou te communiceren gebruiken we de gegevens die je aan ons doorgeeft per e-mail of per telefoon. Bijvoorbeeld over eventuele klachten, vragen of suggesties.

  Met wie delen wij jouw gegevens?

  Wij delen jouw gegevens met anderen als dat nodig is voor onze dienstverlening of wanneer dat moet van de wet. Op dit moment delen we jouw gegevens met het bedrijf dat de App heeft gemaakt en o.a. met een bedrijf dat ons helpt om te zien hoe de App gebruikt wordt.

  Welke rechten heb je?

  We vinden het belangrijk dat je weet hoe we met je gegevens omgaan en dat je bepaalde rechten hebt. Zo kan je ons vragen te laten zien welke informatie we over je hebben, maar kan je deze ook zelf inzien in jouw profiel. Je kan ons ook vragen om al jouw gegevens te verwijderen of dit zelf doen door jouw profiel te verwijderen in de App. Als je wil dat wij jouw gegevens laten inzien of verwijderen kan je het beste je ouder of verzorger mee laten kijken en samen contact opnemen met ons per e-mail of post.

  Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

  We bewaren jouw gegevens alleen zolang dat nodig is voor de doelen waarvoor we jouw gegevens hebben ontvangen. We bewaren jouw accountgegevens zolang het account bestaat.

  Hoe kan je contact opnemen?

  Je kan met ons in contact komen door een e-mail te sturen aan info@stichtingdiabeweeg.nl. Je kan ook een brief sturen naar dit adres:

  Stichting Diabeweeg Eksterstraat 16 1742 ES Schagen

  Hoe laten we jou weten als er veranderingen zijn?

  Als we anders met je gegevens omgaan, zullen we deze Privacy- en cookieverklaring bijwerken. Als we dit doen, plaatsen we de bijgewerkte versie in de Diabeweeg App. Bij belangrijke wijzigingen informeren we je daarover.

  Inleiding

  Stichting Diabeweeg (“Diabeweeg”, “wij”, “ons”) heeft als doel om jongeren met diabetes mellitus type 1 (“diabetes type 1”) meer te laten bewegen en met elkaar in contact te brengen om hun kwaliteit van

leven te verbeteren. Om dat doel te realiseren heeft Diabeweeg een mobiele applicatie ontwikkeld, de Diabeweeg App. Via de Diabeweeg App wil Diabeweeg kinderen met diabetes type 1 stimuleren om samen met vriendjes en vriendinnetjes meer te bewegen.

In deze Privacy- en cookieverklaring kan je informatie vinden over of, hoe en waarom Diabeweeg jouw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. Deze Privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt wanneer je gebruik maakt van onze Diabeweeg App of met ons in contact bent.

Diabeweeg is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy- en cookieverklaring. Persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en beveiligd zoals voorgeschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”). Verderop in deze Privacy- en cookieverklaring vind je een omschrijving van jouw rechten en hoe je contact kunt opnemen met Diabeweeg.

Wij maken bij het aanbieden van de Diabeweeg App gebruik van cookies en soortgelijke technologieën (hierna gezamenlijk: “cookies”). Wij informeren je in hoofdstuk 3 van deze Privacy- en cookieverklaring ook over wat cookies zijn, hoe wij cookies gebruiken in de Diabeweeg App en hoe je deze cookies kunt beheren.

Door de Diabeweeg App te gebruiken kunnen gegevens over je gezondheid worden verwerkt, zoals dat je diabetes hebt, de bloedglucosewaardes die je invoert en hoe vaak en op welke manier je de Diabeweeg App gebruikt. We verwerken gezondheidsgegevens alleen met jouw toestemming. Je leest verder in deze verklaring om welke gegevens het gaat en wat je rechten zijn.

1. Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van:

 • de gebruiker die een account aanmaakt voor de Diabeweeg App en die gebruik maakt van de

  Diabeweeg App (“gebruiker”);

 • de ouder / verzorger van een gebruiker die jonger is dan 16 jaar en toestemming geeft voor de

  gebruiker; en

 • de personen die contact met ons opnemen.

2. Voor welke doeleinden verwerken wij welke persoonsgegevens en op welke juridische gronden?

Verwerkingsactiviteit Registratie in de Diabeweeg App

Persoonsgegevens

Grondslag(en)

Doeleinde(n)
Het aanbieden van het account in de Diabeweeg App

Accountgegevens:

 • Voor- en achternaam

 • E-mailadres

 • Geboortedatum

 • Emailadres van de ouder

  / verzorger

Uitvoering van de overeenkomst voor de registratie

In andere gevallen is de grondslag het gerechtvaardigd belang van Diabeweeg om de Diabeweeg App aan te bieden en te verbeteren. Je kunt op verzoek informatie ontvangen over de belangenafweging

Type diabetes (gezondheidsgegeven)

Toestemming

Aanbieden van de Diabeweeg App

Gebruiksgegevens:

 • Datum

 • Tijd

 • Behaalde punten

 • Levels

 • Challenges

Uitvoering van de overeenkomst voor de functionaliteiten van de Diabeweeg App

In andere gevallen is de grondslag het gerechtvaardigd belang van Diabeweeg om de Diabeweeg App aan te bieden en te verbeteren. Je kunt op verzoek informatie ontvangen over de belangenafweging.

Het faciliteren van de functionaliteiten van de Diabeweeg App

 • Bloedglucosewaardes

 • Bewegingsfrequentie

 • Bewegingsintensiteit

 • Algemene fitheid

  (gezondheidsgegevens)

Toestemming

Gebruik van cookies

Door middel van cookies verzamelde informatie (zie hoofdstuk 3)

Het gerechtvaardigd belang van Diabeweeg om de Diabeweeg App aan te bieden en verbeteren. Je kunt op verzoek informatie ontvangen over de belangenafweging.

Het analyseren en verbeteren van de Diabeweeg App

Communicatie

Correspondentiegegevens
• Gegevens die je per e- mail, in het contactformulier in de Diabeweeg App of tijdens een telefoongesprek aan ons

doorgeeft

Uitvoering van de overeenkomst wanneer het gaat om communicatie met een gebruiker over de Diabeweeg App

In andere gevallen is de grondslag het gerechtvaardigd belang van Diabeweeg om de Diabeweeg App aan te bieden en daarover te communiceren. Je kunt op verzoek informatie ontvangen over de belangenafweging.

Communiceren met de gebruiker, ouder / verzorger of derden naar aanleiding van een klacht, vraag of suggestie

3. Cookies

De Diabeweeg App maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door het downloaden van een app of bezoeken van een website wordt opgeslagen op jouw apparaat. Cookies en andere technieken kunnen geraadpleegd worden via jouw webserver of apparaat. In de Diabeweeg App maken wij gebruik van Firebase Analytics om bij te houden hoe onze gebruikers de Diabeweeg App gebruiken. Met de cookies worden de volgende gegevens verzameld:

 • pseudonieme app instantie identificator;

 • aantal sessies;

 • sessieduur;

 • besturingssysteem;

 • besturingssysteem versie;

 • apparaat gegevens;

 • locatiegegevens;

 • wanneer de app voor het eerst wordt gestart;

 • het openen van de app;

 • het updaten van de app; en

• diverse events om acties bij te houden.

Firebase Analytics wordt aangeboden door Google, een derde partij. Voor meer uitleg verwijzen we je graag naar het cookiebeleid van Firebase Analytics. De cookies van Firebase Analytics worden gedurende 2 maanden op je apparaat geplaatst.

4. Met wie delen wij je persoonsgegevens?

Diabeweeg maakt gebruik van diensten van anderen om de Diabeweeg App aan jou te kunnen aanbieden. Deze andere partijen treden dan op als verwerker voor Diabeweeg. Door de verwerkersovereenkomst die wij met hen sluiten, zorgen wij ervoor dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de AVG en deze Privacy- en cookieverklaring. Op dit moment maakt Diabeweeg gebruik van de diensten van de volgende partijen: App-vise B.V., zij zijn de ontwikkelaar van de Diabeweeg App, Google als aanbieder van Firebase Analytics, SparkPost voor het beheren van contacten en verzenden van berichten (privacy policy) en Google Cloud Storage voor hosting- en back- endinfrastructuur de genoemde aanbieders (privacyverklaring).

Voor het overige deelt Diabeweeg alleen gegevens met derden als je hiervoor voorafgaande toestemming hebt gegeven, wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn of wanneer dit noodzakelijk is ter bescherming van onze eigen gerechtvaardigde belangen of die van derden.

5. Waar worden je persoonsgegevens verwerkt?

Diabeweeg probeert jouw persoonsgegevens zo veel mogelijk in Nederland en de rest van de Europese Economische Ruimte (“EER”) op te slaan. Jouw persoonsgegevens worden alleen opgeslagen en verwerkt buiten de EER door ons of door derden die wij hebben ingeschakeld wanneer dit voldoet aan de toepasselijke regelgeving voor de doorgifte van persoonsgegevens aan landen buiten de EER. Wij geven jouw persoonsgegevens alleen door aan landen buiten de EER indien de Europese Commissie heeft besloten dat het betreffende derde land een passend beschermingsniveau waarborgt of wanneer er andere passende waarborgen worden geboden, zoals het EU-US Data Privacy Framework of Standard Contractual Clauses.

6. Welke veiligheidsmaatregelen nemen wij om je persoonsgegevens te beschermen?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen die in overeenstemming met de AVG jouw persoonsgegevens beveiligen tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang. Deze bestaan in ieder geval uit het volgende:

 • De Diabeweeg app is beveiligd en wordt up-to-date gehouden;

 • Een sterk wachtwoord is vereist en wordt niet opgeslagen op de server maar er wordt gebruikt

  gemaakt van public-private key encryptie;

 • Beheer van technische kwetsbaarheden (software, zoals browsers, virusscanners en operating

  systems) wordt up-to-date gehouden;

 • Beveiligingsassessments die periodiek worden uitgevoerd;

 • Controle op technische naleving;

 • Beoordeling van de beveiligingsmaatregelen in toepassingssystemen;

 • Beveiliging van apparatuur om toegang door onbevoegden te voorkomen;

 • Alleen bevoegde gebruikers die een geheimhoudingsverklaring hebben getekend krijgen toegang

  tot de persoonsgegevens;

 • Toewijzing van verantwoordelijkheden voor informatiebeveiliging; en

 • Controle op naleving van de maatregelen binnen de organisatie.

7. Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Diabeweeg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Jouw accountgegevens bewaren we zolang het account bestaat. Je kunt je account zelf verwijderen via de Diabeweeg App. Wanneer een account verwijderd wordt kan Diabeweeg (delen van) de gebruiksgegevens geanonimiseerd bewaard houden voor analyse doeleinden. Die geanonimiseerde gegevens kwalificeren niet als

persoonsgegevens omdat die niet tot jou herleidbaar zijn. Als je liever hebt dat al je gegevens worden verwijderd, doe dan een verwijderverzoek (“wissen van persoonsgegevens”) zoals aangegeven onder hoofdstuk 8. Als je benieuwd bent naar specifieke andere bewaartermijnen kun je contact opnemen via de contactgegevens in hoofdstuk 9.

8. Wat zijn je rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij verwerken?

Als betrokkene heb je een aantal rechten die je kunt uitoefenen in het kader van onze verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • recht van informatie over de persoonsgegevens die we van je verwerken;

 • recht van inzage in de persoonsgegevens die we van je verwerken;

 • recht op rectificatie van je persoonsgegevens wanneer deze onjuist, onvolledig of niet relevant zijn.

  Je kunt in de Diabeweeg App ook zelf gegevens aanpassen, zoals je naam, emailadres,

  wachtwoord en of je diabetes hebt;

 • recht op het wissen van je persoonsgegevens of een deel daarvan, bijvoorbeeld als je je

  toestemming hebt ingetrokken;

 • recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens, we stoppen dan tijdelijk met de

  verwerking van jouw gegevens;

 • recht op gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens aan een door jou aan te wijzen

  organisatie in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm; en

 • recht op bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege jouw specifieke situatie.

  Als je een van deze rechten wil uitoefenen, kan je per e-mail of schriftelijk contact met ons opnemen (zie hoofdstuk 10). Houd er rekening mee dat je rechten in sommige gevallen niet absoluut zijn en dat we mogelijk niet verplicht zijn om aan je verzoek te voldoen. Wij zullen je hiervan op de hoogte stellen. Verder moeten wij jouw identiteit controleren als je jouw rechten wil uitoefenen, om er zeker van te zijn dat we geen informatie verstrekken aan onbevoegden.

  Je hebt ook te allen tijde het recht om je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in te trekken. Die intrekking geldt alleen voor de verwerking van persoonsgegevens die gebaseerd is op toestemming. De intrekking van je toestemming leidt niet tot een verplichting van Diabeweeg om reeds verrichte verwerkingen ongedaan te maken.

  Tot slot heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht- melden-bij-de-ap.

9. Hoe kan je ons bereiken voor vragen of klachten?

Als je vragen of klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, of als je je rechten wenst uit te oefenen, kan je contact met ons opnemen:

Stichting Diabeweeg Eksterstraat 16
1742 ES Schagen info@stichtingdiabeweeg.nl

10. Wat is ons beleid om deze verklaring aan te passen?

Deze Privacy- en cookieverklaring is opgesteld op 4 juni 2024. Als we in de toekomst wijzigingen aanbrengen in deze Privacy- en cookieverklaring, zullen we de aangepaste Privacy- en cookieverklaring in de Diabeweeg App plaatsen en op de website. Alle wijzigingen worden van kracht zodra de Privacy- en cookieverklaring is geplaatst in de Diabeweeg App en op de website.